Tuyển dụng

Th«ng b¸o tuyÓn dông

c«ng ty tnhh néi thÊt Hoµng Duy

cÇn tuyÓn

 

 

Nhân viên kinh doanh : 05 ng­ười

- Yªu cÇu: Tèt nghiÖp §H, C§, TC chÝnh quy chuyªn ngµnh kinh tÕ, th­¬ng m¹i, marketing… sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh ( word, excel). TiÕng anh giao tiÕp , trung thùc, nhiÖt t×nh, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, giao tiÕp tèt, lµm viÖc ®éc lËp cã kh¶ n¨ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh lµm viÖc g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty.

¦u tiªn: BiÕt vÏ autocad 2D & 3D, phÇn mÒm ®å ho¹, cã kinh nghiÖm kinh doanh hµng néi thÊt.

- QuyÒn lîi:

- Hư­ëng l­ư¬ng c¬ b¶n theo tho¶ thuËn + % doanh thu c«ng tr×nh.

- Thư­ëng th¸ng, thư­ëng n¨m theo doanh thu cña c«ng ty.

- Phô cÊp: §iÖn tho¹i + x¨ng xe + ¨n tr­a.

- Thêi gian thö viÖc: 1-2 th¸ng.

Chế độ: Được công ty đóng BHXH + BHYT.

 

- Hå s¬ gåm: Các văn bằng chứng chỉ có liên quan, SYLL có công chứng, GKSK, GKS, §¬n xin viÖc viÕt tay , bảng tóm tắt kinh nghiệm làm việc, 01 ảnh 4x6 mới nhất

- Ph­ư¬ng tiÖn ®i l¹i : Xe m¸y

-Tuổi dưới 30

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HOÀNG DUY
Địa chỉ: 54/40A/358 Bùi Xương Trạch- Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội
Showroom nội thất VP: Số 10 X1 - Khu TT hành chính Q. Hoàng Mai - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà nội
Showroom nội thất gia đình: Số 399 Nguyễn Xiển- Đại Kim- Hoàng Mai- HN
Website nội thất gia đình: http://www.noithatdailoan.vn
Điện thoại: 04.35574647         Fax: 04.35574648
Mobile: 0988.399.299 - 0925.088.999
Xưởng sản xuất 1: Thuận Thành - Bắc Ninh
Xưởng sản xuất 2: Văn Lâm - Hưng Yên
Xưởng sản xuất 3: Pháp Vân - Hoàng Mai - Hà Nội Rèm văn phòng